• May 2, 2018

"

the American cocker spaniel in books

the American cocker spaniel — one of the main characters of the book of E. Pergozin "Six dogs who brought up me".

Famous owners of American cocker spaniels

of Dogs of breed an American cocker spaniel hold such celebrities as Kate Bekinseyl, Ashley Dzhad, Oprah Winfrey, Innokenti Smoktunovsky, Vladimir Menshov, Vitaly Solomin, Evgeny Kiselyov, Natasha Koroleva, Elena Yakovleva, Jan Arlazorov, Igor Krutoy, Alexander Mikhaylov, Mitya Fomin, Alexey Yagudin, Oksana Grishchuk.
 Oprah Winfrey and an American cocker spaniel of a photo On a photo: Oprah Winfrey and American cocker spaniel

"

Related Articles